کتابچه مرتبط با محصولات پلی کربوکسیلات اتر

محتوای این کتابچه مرتبط با کارایی بتن، حفظ اسلامپ، عملکرد دیفومرها، استفاده در سنگ مصنوعی و سازگاری فوق روان‌کننده‌ها با میکروسیلیس است.

A01A01
A02A02
A03A03
B00B00
B01B01
B02B02
B03B03
B04B04
B05B05
B06B06
B07B07
B08B08
B09B09
B10B10
B11B11
B12B12
B13B13
B14B14
B15B15
B16B16
B17B17
B18B18
B19B19
B20B20
B21B21
B22B22
B23B23
B24B24
B25B25
B26B26
B27B27
B28B28
B29B29
B30B30
B31B31
B32B32
B33B33
B34B34
B35B35
B36B36
B37B37
B38B38
B39B39
B40B40
B41B41
B42B42
C01C01
C02C02