Admix-h

ADMIX PN220

فوق روان‌کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی نفتالین

اجزای اصلی تشکیل دهنده این افزودنی، پلیمرهای مصنوعی هستند که قادرند آب اختلاط را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و مقاومت بتن را به خصوص در سنین اولیه آن در حد چشم گیری افزایش دهند. ADMIX PN220 فاقد یون کلر است و بر اسای استاندارد ملی ایران به شماره 2930 تولید می‌شود و با انواع سیمان‌ها سازگار است. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی های سیمان و سنگدانه ها، انجام آزمایش‌های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است.

مزایا

موارد کاربرد

تاثیر بر روی بتن سخت شده

علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که در هنگام ساخت و ریختن بتن کاملأ چشم‌گیر است، تاثیر مطلوبی نیز بر بتن سخت شده دارد. از آن جمله: افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و دراز مدت، افزایش مقاومت خمشی، بهبود مدول الاستیسیته، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد، مقاومت در برابر کربناسیون، نفوذ  پذیری کمتر، پایداری بیشتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی، کاهش انقباض و خزش، و دوام بیشتر.

 

سازگاری

این محصول با هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه توسط متخصصین شرکت دماوند سفید تایید شده باشد. در صورت نیاز به استفاده از چند افزودنی لازم است هر یک به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شوند. این افزودنی برای مخلوط‌های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و سیمان‌های آمیخته و پوزولانی مناسب است.

 

مقدارمصرف

مصرف متداول ADMIX PN220 بین 0/5تا 1/2درصد وزن سیمان (مجموع مواد سیمانی) می باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های کارگاهی مجاز است.است.